1 | 2 | 3

czwartek 23 maj 2024
Dostosuj:

Starania o pobyt w Domu Pomocy Społecznej Kombatant należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się. Po analizie przygotowanej przez pracownika socjalnego dokumentacji osoby zainteresowanej dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej reguluje Ustawa z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Mieszkaniec jest zobowiązany do pokrycia pełnego kosztu pobytu w DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu. Jeżeli osoba nie posiada wystarczających środków na opłatę za pobyt w DPS, to właściwy organ MOPR ustala, czy najbliższa rodzina (małżonek, dzieci) jest w stanie partycypować w kosztach. W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie dopłacać do kosztów pobytu, zobowiązaną do ponoszenia opłat jest gmina, z której dana osoba została skierowana. W przypadku, gdy osoba kierowana jest mieszkańcem innej gminy, dyrektor MOPR w Bytomiu wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej Kombatant.